REGULAMIN SKLEPU

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.technodom.pl prowadzony jest przez:

TechnoDom.pl Piotr Nowakowski
32-300 Olkusz, ul. Bartosza Głowackiego 15
NIP: 6371052589, REGON: 271698080
nr konta bankowego: 18249000050000450028800615 (Alior Bank), SWIFT: ALBPPLPW
wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP 637-105-25-89

w dalszej części regulaminu zwanym "Sprzedawcą" lub "TechnoDom.pl"

Biuro sklepu internetowego TechnoDom.pl:
ul. Bartosza Głowackiego 15
32-300 Olkusz
tel. 787 650 660
e-mail: sklep@technodom.pl
www.technodom.pl

Biuro nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej towarów. Możliwe jest zamawianie towarów, odbiór osobisty zamówionych towarów i zwrot towarów zakupionych w sklepie internetowym.

2. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowy www.technodom.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana w dalszej części regulaminu: "Kupującym" lub "Klientem".

4. Ceny towarów na stronach internetowych www.technodom.pl podane są w złotych polskich - PLN, są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki chyba, że w opisie towaru jest podane inaczej.

5. Informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego www.technodom.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy zyskują one dopiero z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy lub potwierdzenia e-mailem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo dowolnej zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.technodom.pl.

7. Na wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym lub TechnoDom wystawiane są paragony fiskalne bądź faktury które dołączone są do zakupionych towarów lub wysyłane w oddzielnej przesyłce.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

8. Zamówienie można składać na stronie internetowej sklepu www.technodom.pl za pomocą funkcji "Dodaj do koszyka", a zrealizować poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".

9. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu dostarczenia przesyłki, nr telefonu i adresu e-mail.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak realizacji zamówień wynikłe z podania przez Klienta błędnych bądź nieprawdziwych danych określonych w pkt. 9.

11. W wypadku zamówień składanych przez przedsiębiorców niezbędne jest wypełnienie danych dotyczących firmy wraz z nr NIP celem wystawienia faktury.

12. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. Zamówienia są realizowane według kolejności złożenia danego zamówienia w sklepie internetowym TechnoDom.

13. W wyjątkowych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia (np. z powodu braku towaru na magazynie i braku możliwości określenie terminu dostępności towaru).

14. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia od kupującego jest e-mail wysłany z adresu sklep@technodom.pl informujący o złożeniu zamówienia oraz zawierający dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak:
- nr zamówienia
- wykaz zamówionych towarów
- nr konta bankowego do wpłaty jeśli Kupujący jako formę płatności wybrał przelew bankowy
- adres pod jaki ma zostać dostarczony zamówiony towar
- całkowitą kwotę do zapłaty za zamówione towary

15. Przybliżony czas realizacji zamówienia jest określony w opisie każdego towaru. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie.

16. Płatności za zamówiony towar można dokonać w sposób wybrany podczas składania zamówienia. W przypadku płatności przelewem na konto, za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

17. W przypadku nie dokonania płatności przez Klienta za zamówione towary w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia o czym klient jest informowany e-mailem i wiadomością SMS.

18. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie. poinformowany e-mailem lub telefonicznie, a wpłacone kwota zostanie zwrócona Klientowi w całości na konto bankowe w ciągu 48 godzin (w dni robocze).

19. Dostawa zamówionych towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w momencie składania zamówienia.

20. Zamówione towary można odebrać osobiście w naszym biurze w Olkuszu przy ul. Bartosza Głowackiego 15 po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny odbioru.

21. Zamówienia w sklepie internetowym TechnoDom.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w ciągu najbliższych dwóch dni roboczych.

22. Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości o czym Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony e-mailem bądź telefonicznie.

23. Zastrzegamy sobie możliwość czasowego wyłączenia sklepu internetowego www.technodom.pl z przyczyn niezależnych od firmy TechnoDom.pl oraz z powodów technicznych.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA PRZEZ KLIENTA

24. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient dokonujący zakupu jako konsument będący osobą fizyczną ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

25. Zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ((Dz. U. z 2019 poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 568) prawo odstąpienia od umowy kupna stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

26. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie oświadczenia w formie pisemnej (wzór oświadczenia do pobrania tutaj - plik txt) bądź e-mailem (wysłanym na adres: sklep@technodom.pl) o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za nie zawartą a klient zwolniony jest ze wszelkich zobowiązań.

27. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie po wysłaniu oświadczenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była dokonana w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien być zwrócony w kompletnym stanie ilościowym i jakościowym. W szczególności do zwracanego towaru muszą być dołączone wszelkie otrzymane wraz z towarem dokumentacje, akcesoria, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie go podczas transportu.

28. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny za towar wraz z najtańszymi kosztami wysyłki wynikającymi z cennika dostawy zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób określony przez Klienta w w/w oświadczeniu. Wszystkie koszty związane z odesłaniem zwracanego towaru ponosi Klient.

29. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w następujących wypadkach:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (np. grzejniki na podczerwień z nadrukiem bądź obrazem).

30. Koszt zwrotu towaru pokrywa Kupujący. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych na nasz koszt (za pobraniem).

31. Zwracane towary należy wysłać bądź dostarczyć osobiście na adres:

TechnoDom.pl
ul. Bartosza Głowackiego 15
32-300 Olkusz
tel. 787 650 660
e-mail:sklep@technodom.pl

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU, JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

32. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym TechnoDom.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadają wszelkie wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty. W sklepie internetowym TechnoDom.pl mogą być sporadycznie oferowane towary używane bądź serwisowane, ale będzie to być wyraźnie zaznaczone w opisie towaru.

33. Na wszystkie oferowane produkty jest udzielana gwarancja producenta, dystrybutora lub importera. Okres trwania gwarancji określony jest w karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru oraz w opisie każdego z towarów na stronie sklepu internetowego TechnoDom.pl.

34. W dołączonej do towaru karcie gwarancyjnej określone są szczegółowe warunki i zasady serwisowania towaru.

35. Przed odebraniem przesyłki Kupujący powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, nie należy przyjmować przesyłki, w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i jeśli przesyłka jest uszkodzona sporządzić protokół szkody którym dysponuje kurier oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą.

36. Niezależnie od gwarancji producenta, dystrybutora lub importera, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością Sprzedawcy.

37. Jeżeli po zakupie towaru Kupujący stwierdzi, że towar jest niezgodny z umową może:
a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy,
b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową,
c) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

38. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.

39. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego TechnoDom.pl, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru zamówionego towaru, proporcje wymiarów towaru itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

40. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Zasadach przetwarzania danych osobowych (Polityce prywatności) dostępnej tutaj.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

41. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Technoom.pl towary, nazwy i loga zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

42. Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie sklepu internetowego TechnoDom.pl są zastrzeżone prawami autorskimi.


Powyższy regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2021 roku.